Arbeid og bolig

Porsgrunn Arbeiderparti vil:

At Grenland har en aktiv grønn næringspolitikk:

 • Støtte opp om felles strategisk samarbeid om næringspolitikk med andre kommuner og Telemark fylkeskommune.
 • Støtte opp om næringsvirksomheten og utviklingen av industrien i Grenland.
 • Støtte etablering av nye og utvikling i eksisterende virksomheter, og spesielt virksomheter som tilbyr gode løsninger for klima, miljø og sirkulærøkonomi.
 • Støtte og bidra til at Grenland får nødvendig tilførsel av kraft slik at vi når målet om en klimanøytral region og fortsatt er en attraktiv region for nyetableringer.
 • Støtte barn og unges kreativitet, og kunnskap om og interesse for entreprenørskap og innovasjon, for eksempel Ungt Entreprenørskap og Vitensenteret – DuVerden.
 • Være en god og serviceinnstilt vertskommune for næringslivet og universitetet.
 • Fortsette å utvikle fremtidige næringsarealer, med spesielt fokus på Langangen, Vallermyrene og utfylling av Gunneklev.
 • Opprettholde kommunens eierskap til Skagerak Energi med hovedkontor i Porsgrunn.
 • Ved et aktivt eierskap i Lede og påvirkning av Statnett, jobbe for økt kapasitet på strømnettet til industrien i Grenland.
 • Støtte utbygging av ny fornybar energi, og arbeide for at kraft fra havvind ilandføres i Grenland.

Ha trygge arbeidsplasser og et seriøst arbeidsliv

 • Jobbe aktivt for å etablere en heltidskultur med målsetting om at nye stillinger skal lyses ut som heltidsstillinger.
 • Jobbe for at Porsgrunn kommune er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass.
 • Innlede et samarbeid med LO for å følge opp kravet til et seriøst arbeidsliv og aktiv bruk av Telemarksmodellen.
 • Jobbe for å utvide antallet lærlingplasser, både innen Porsgrunn kommune og i samarbeid med kommunens næringsliv og fylkeskommunen.
 • Videreutvikle samarbeidet mellom fagbevegelsen i Grenland og Porsgrunn kommune.
 • Styrke tiltak for å redusere sykefraværet i kommunen i samarbeid med de ansatte.
 • Støtte opp om, og skape bedre forståelse for hvor viktig eksisterende industri og næringsliv er for innbyggerne i Porsgrunn kommune.
 • Videreutvikle samarbeidet med universitetet for å forberede studentene på arbeid i industri og forskning.

Ha flere boliger i Porsgrunn

 • Ha flere boliger som tiltrekker seg barnefamilier og familier i etableringsfasen.
 • Legge til rette for nye attraktive boligområder som bidrar til at flere velger å bosette seg i kommunen.
 • Ha nye tomter for selvbyggere.
 • Ha en aktiv boligpolitikk for å bidra til førstegangsetablering og sosial boligbygging, herunder eldreboliger og boliger tilpasset enslige.
 • Sikre støtte til førstegangsetablerende gjennom etableringslån.

Er du enig med Porsgrunn Arbeiderparti om Arbeid og bolig?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker