Politikk

Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2023-2027

Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Porsgrunn Arbeiderparti vil videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når vi står sammen. Dette programmet sier noe om hvordan Arbeiderpartiet vil bidra til å gjøre Porsgrunn til et godt sted å bo, jobbe, vokse opp og bli gammel i. Byen vår skal være i front når det gjelder ny teknologi, digitalisering og et fremoverlent næringsliv. Vi skal være en foregangskommune for å ta vare på miljøet og å møte klimautfordringene.

Kommunens største økonomiske satsing de neste fire årene blir å gjøre oss i stand til å ta vare på og inkludere et økende antall eldre. Vi har allerede bygget to nye sykehjem, men mer trengs innen omsorgsplasser, innovasjon og hjemmetjenester. Vi har et felles ansvar for å sikre god helse og livskvalitet for alle. En eldreomsorg som gir mer omsorg og frihet innenfor offentlige rammer. Eldre er ulike og alderdommen har ulike faser, men alle eldre fortjener å være sjef i eget liv. Vi vil sørge for flere ansatte med bedre tid i hjemmetjenesten slik at eldre får den hjelpen akkurat de har behov for. Psykisk helse er like viktig som fysisk helse, og for mennesker med psykiske helseplager er det helt avgjørende å få hjelp der de er.

Vår ambisjon for Porsgrunn er at vi skal være det beste sted å vokse opp. Trygge nærmiljø, gode barnehager og helsesykepleiere er viktig for de minste. Grunnskolen skal, sammen med høyere utdanning, gi elevene best mulig undervisning som sikrer kompetanse, fagbrev og forskning for å møte behovene i Grenland.

Vår helse og trygghet er et felles ansvar enten det gjelder å legge til rette for at barn og unge er fysiske aktive eller å gi en verdig eldreomsorg når behovet inntrer.

Vi må også sørge bidra til ivaretakelse og nyetablering av arbeidsplasser. Vi ønsker at næringslivet og fellesskapet har trygge og framtidsrettede arbeidsplasser.

Aktiv boligbygging er avgjørende for å tiltrekke oss barnefamilier og legge til rette for økt befolkningsvekst og verdiskaping.

Porsgrunn Arbeiderparti er partiet som både ser og anerkjenner de store verdiene og mulighetene som ligger i frivilligheten. Porsgrunn Arbeiderparti vil jobbe aktivt for å stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement for å styrke de frivillige organisasjonenes rolle, både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft og som bidragsyter i å løse felles samfunnsutfordringer.

Miljøsatsingen handler om å ha en kommune for framtiden. Vi vet at klimaendringene gjør at vi må tenke nytt. Vi skal ligge langt fremme slik at vi både bidrar til reduserte utslipp nå, og omstille oss for framtidens behov. Et godt miljø betyr også trivelige og trygge omgivelser for alle som ferdes i kommunen.

Arbeiderpartiet vil alltid ta ansvar for en ansvarlig og trygg økonomisk styring av kommunen. Vi vil jobbe for et økonomisk handlingsrom som tillater nye investeringer og godt vedlikehold. Hvor raskt tiltakene i programmet gjennomføres vil blant annet avhenge av sentrale bevilgninger og den økonomiske utviklingen i regionen vår. Arbeiderpartiet ser på Grenland og søndre Vestfold som et felles bo- og arbeidsområde. For å gi bedre tjenester til innbyggerne, så ønsker vi økt samarbeid med våre nabokommuner som kommer innbyggerne til gode.