Klima og miljø

Porsgrunn Arbeiderparti vil:

Ha attraktive lokalsamfunn i hele kommunen

 • Gjennomføre gang- og sykkelbro over Porsgrunnselva som planlagt.
 • Etablere flere gode byrom i de tett befolkede delene av kommunen.
 • Etablere flere sansehager i nærheten av eldresentrene.
 • Øremerke områder for parsellhager.
 • Ha flere sittebenker ved handelssentre og i byrom.
 • Ha flere trær i bynære strøk.
 • Samarbeide med lag og foreninger i utviklingen av flere områder for friluftsliv og lek.
 • Ta vare på viktige frilufts- og rekreasjonsområder.
 • Jobbe aktivt for å etablere et lokaltogtilbud/bybane på eksisterende skinnenett Brevik/Porsgrunn – Skien/Larvik.
 • Styrke vedlikeholdet av gang- og sykkelveger.

Satse på klima og miljø

 • Legge Norges klimamål til grunn for arbeidet innen klima og miljø.
 • Jobbe for en grønn utvikling av infrastruktur i Porsgrunn.
 • At Porsgrunn skal være Norges ledende miljøkommune.
 • Formalisere og videreutvikle samarbeidet med regionalt industri-, forskningsmiljø- og næringsliv for å nå målet om å være en karbonnøytral region i 2050. Dette bør skje gjennom det etablerte Grenlandssamarbeidet og industriens klimasamarbeid «Powered by Telemark».
 • Gjøre investeringer for å sikre fortsatt trygt drikkevann.
 • Samarbeide godt med lokalt industri-, forskningsmiljø- og næringsliv i gjennomføring av prosjekter som bidrar til å nå regionens mål om å være en karbonnøytral region i 2050.
 • Holde trykket oppe i gjennomføringen av kommunens klimahandlingsplan.
 • At Porsgrunn er aktiv med å ta i bruk alternative energiformer, og tilrettelegge for sirkulærøkonomi.
 • Stimulere til at offentlige bygg utvikles for økologisk grøntareal på flate tak som reduserer bla. overvann.
 • Styrke kompetansen og aktiviteten i rådgivning overfor befolkningen - for utforming av både løsninger og søknader om støtte fra offentlige satsinger, som f.eks. ENOVA-støtte.
 • Bedre fremkommeligheten for nyttetransport i sentrum.
 • Ikke ha flere motorvegprosjekter gjennom Porsgrunn eller ny vegbru over Porsgrunnselva.
 • Si ja til Herøyatunnel.
 • Si krystallklart nei til deponi i Brevik.
 • Videreutvikle Porsgrunn som et kollektivknutepunkt, prioritere gang- og sykkelvei fremfor vegutbygginger i eventuelle nye faser av Bypakka.
 • Jobbe sammen med stat, fylke, næringsliv og Grenland havn for å få mer gods på sjø og bane.
 • Jobbe aktivt for utbygging av Grenlandsbanen som knytter sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med knutepunkt i Porsgrunn.
 • Gjøre innfartsåren til byen gjennom Vallemyrene til en grønn åre.
 • Bidra til gode miljøløsninger for gjenbruk og håndtering av avfall.
 • Evaluere den nye renovasjonsordningen som er innført i 2022.
 • Fortsette arbeidet med byutvikling i en byvekstavtale.

Er du enig med Porsgrunn Arbeiderparti om Klima og miljø?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker